วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 14.00 น.

นายอาทร  พิมชะนก  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  นำความตั้งใจดีและความปราถณาดีจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินโครงการให้ผู้เข้าอบรมทราบและ  เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ 5 จำนวน 69 คน โดยมี นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวรายงานและสรุปผลการฝึกอบรม

ในการนี้ผู้ตรวจราชกรม ได้เน้นย้ำและได้ให้ข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ 5 ดังนี้

  • การสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ และขอให้ยึดไว้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
  • การให้ความสำคัญกับการสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องและเพียงพอ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ตลอดทั้งการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า
  • การแสวงหาภาคีเครือข่ายในการกลับไปพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยเฉพาะกิจกรรมเอามื้อสามัคคีถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนโครงการประสบความสำเร็จ
  • การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ด้วยความต่อเนื่อง เพราะความต่อเนื่องจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานที่จะทำให้เห็นผลสำเร็จ ซึ่งการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่าจะเห็นผล ฉะนั้น ขอให้ใช้ความเพียร ความมานะ  ความอดทนในการขับเคลื่อนโครงการ

หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะและความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายการทำงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล ขึ้นด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)