🐑🐑 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 ตรวจติดตามการดำเนินงานพร้อมสร้างความเข้าใจร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส

🌟🌟 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานพร้อมสร้างความเข้าใจร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทรการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  โดยมี นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนราธิวาส (ป.ป.ช. นราธิวาส) ร่วมประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำ มาตรการเฝ้าระวังการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้) ระยะที่ 1 เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการฯ 8 ประเด็น ดังนี้

1️⃣การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
2️⃣ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2  และ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3️⃣การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
4️⃣การดำเนินงานตามพระดำริ "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก"
5️⃣การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6️⃣การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
7️⃣กิจกรรมและโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบได้
8️⃣กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่บรรเทาปัญหากลุ่ม/องค์กร เครือข่าย 10 องค์การชุมชนในสถานการณ์ COVID-19
🌺🌺 สิ่งสำคัญในการดำเนินของกรมการพัฒนาชุมชนนั้นคือกลุ่มเป้าหมายต้องมีส่วนร่วม ทั้ง🌼ร่วมคิด 🌼ร่วมทำ และ🌼ร่วมดำเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินงานในทุกๆโครงการ และสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกต่อไป
🌺🌺ในการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน นักวิชาการจังหวัด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)