🐑🐑 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี🕐🕐 เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่พร้อมนางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.ปัตตานี และคณะติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมการผลิตผ้าบาติกพิมพ์ลาย 🦚🦚 "ลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ" 🦚🦚 ของกลุ่มยาริงบาติก ม.1 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง โดยมี นางฮัสสือเม๊าะ ดอมะ ประธานกลุ่มประธานกลุ่มให้การต้อนรับและบรรยายถึงกิจกรรมและความคืบหน้าในการพัฒนาลายผ้าพระราชทานในรูปแบบของการเขียนเทียนเทียน ผ้าบาติก 👗👗ซึ่งเป็นแบบลายผ้าพระราชทาน 🌟🌟สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 🌟🌟 โดยมีการพัฒนารูปแบบ เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิต และภูมิปัญญา บริบทของชุมชน โดยการเขียนเที่ยนของกลุ่มนั้นเป็นการเขียนมือ 🖌🖌ฉะนั้นแต่ละผืนก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสิ่งสำคัญคือจะมีผืนเดียวในโลกเนื่องจาก ผ้าบาติกของกลุ่มจะเน้นการวาดผืนต่อผืน 🌷🌷 เป็นการสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะลายผ้าพระราชทาน ฯ นั้นสามารถสร้างกระแสความต้องการให้เพิ่มขึ้นอย่างมากในพื้นที่สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วย
🕒🕒 เวลา 15.00 น ลงพื้นที่พบปะครัวเรือนต้นแบบ ของ นายต่วนยะห์ยา ตูแวลอเซ็ง ม.1 ต.จะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกย์สู่ 🏞🏞"โคก หนอง นา โมเดล" ซึ่งมีทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง นำโดยพัฒนาการอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต. ) และครัวเรือนเป้าหมาย ร่วมนำเสนอข้อมูล การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายและพื้นที่แปลง เนื่องจากพื้นที่เป็นบ่อกุ้งเก่า🦞🦞 จึงมีการคิดและออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานพื้นที่ให้เข้ากับบริบท โดยการออกแบบในการขุดนั้นเกิดจากครัวเรือนเป้าหมาย และนพต. ได้ร่วมกันร่วมคิด ร่วมออกแบบเพื่อให้พื้นที่สามารถที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของโครงการ ฯ และนำเสนอวิธีการน้ำปุ๋ยบำรุงรากน้ำปุ๋ยบำรุงใบ และดอก น้ำยาไล่แมลงปลอดสาร 🌱🌱การผสมดินเพื่อเตรียมดินในการเพาะปลูก และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จ สืบสานแนวคิดทฤษฎีใหม่และเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนต่อไป
🗓🗓 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)