ระหว่างวันที่ 8 และ 11 มกราคม  2564

😊 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านการประชุมระบบ Session Call เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี)

โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทบทวน/เน้นย้ำความเข้าใจและความพร้อม ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อสั่งการ และ 2) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ปี 2564 (ไตรมาส 1) ทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานจากท่านพัฒนาการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง  โดยผู้ตรวจราชการกรมได้สรุปและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินเงานร่วมกัน ดังนี้

1.การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างนวัตกรรมปลูกพืชผักสวนครัวประจำครัวเรือน  ให้ทุกจังหวัดในเขตตรวจราชการต้องดำเนินการ “โก่งธนูโมเดล” โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรับให้เข้ากับภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ อย่างน้อยอำเภอละ 1 หมู่บ้าน พร้อมสร้างเครือข่ายขยายผลดำเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง สานพลังทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และให้สรุปผลการดำเนินงาน ประเด็นการบูรณการและต่อยอดความสำเร็จร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” ผ่านระบบระบบ Google sheet (หนังสือสั่งการที่ มท 0409.5/ ว 15 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564)

2.มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานคำแนะนำการพัฒนาผ้าต่อกลุ่มทอผ้า และทรงเป็นประธานเปิดงาน OTOP City รวมทั้งพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ ดังนั้นจึงขอให้ทุกจังหวัดส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง และทำตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

3.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” เป็นเรื่องที่เราต้องเน้นย้ำส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเกษตรกรไทย โดยขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/จัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติ เอกสารสิทธิ์ ตำแหน่งที่ตั้งแปลง จัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนครอบคลุมกิจกรรมและกรอบระยะเวลา และควรมีห้องปฏิบัติการ War room เป็นศูนย์บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ตลอดจนลงพื้นที่ให้กำลังใจครัวเรือนพัฒนาต้นแบบ HLM อย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนช่วงนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ชะลอเรื่องการฝึกอบรมฯ และการดำเนินกิจกรรมใดๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

4.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสอดส่องดูแล แจ้งเตือนหากมีข้อผิดสังเกต และรายงานผู้บังคับบัญชาแก้ไขทันที

5.การดำเนินการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาคนทุกช่วยวัย โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาแบบชี้เป้า (TPMAP) ขอให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจริงๆ และนำไปแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำแก้ไขปัญหาความยากจน โดยดูตัวอย่างจังหวัดที่ประสบความสำเร็จ เช่น จังหวัดขอนแก่น สมุทรสงคราม และนครศรีธรรมราช เป็นต้น

6.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Online และเร่งติดตามการปิดงบดุลของบริษัท ประชารัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบ

7.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ผ่านมาเราปล่อยปละละเลยมานานการติดตามเงินคืนได้ยาก แต่ขอให้พัฒนากรต้องตามคืนเข้ากองทุน เพื่อให้ชุมชนมีเงินกองทุนไม่มีดอกเบี้ยให้คนยากจนกู้ยืม

8.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการการลดการแพร่รบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

😊 นอกจากนี้ได้ติดตามประเด็นกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่บรรเทาปัญหากลุ่ม/องค์กร เครือข่ายในสถานการณ์ COVID – 19 และการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการขอรับรางวัลเลิศรัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งทุกจังหวัดในเขตตรวจราชการ ได้กำหนดหัวข้อการดำเนินโครงการ และออกแบบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร

😊 สำหรับกิจกรรม/โครงการ ริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบได้ในไตรมาส 1 นั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเสนอโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อความเป็นหนึ่ง ที่ต้องการสร้างฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนมีทักษะด้านการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อนำมาปรับกับการทำงานพัฒนาชุมชนที่ต้องการสร้างกระแสการรับรู้ในวงกว้างกับภาคีเครือข่าย และชุมชน และอีกโครงการก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างอำเภอ จังหวัด ด้วยโปรแกรม Google sheet (ข้อมูลพื้นฐานของแปลงเป้าหมาย), Google map (ปักหมุน), รูปภาพประกอบ เพื่อการเป็นข้อมูลสำหรับติดตามและรายงานความก้าวหน้าผู้บริหารทุกระดับเป็นประจำเดือน.

(Visited 1 times, 1 visits today)