นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ วงษ์เนียม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เพื่อติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวมาลี แก้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายจตุพล ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางจรัสศรี รัตนบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธีระพงศ์ บรรณราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ตลอดจนนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชประจำครัวเรือน
2. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
3. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่
4. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
4.2 โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านจังหวัด (ก.บ.จ.)
5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการบริหารจัดการหนี้กองทุน
6. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
7. ระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)
8. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9. กิจกรรม/โครงการ ริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบได้ โครงการชุมชนเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยศาสตร์พระราชา (1 พัฒนากร 1 หมู่บ้าน 1 พัฒนาการอำเภอ 1 ตำบล)
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) งานทุน โดยเฉพาะงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หัวใจสำคัญของการทำงาน คือ ชุดข้อมูล ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ทั้งในระดับจังหวัด/อำเภอ การนำข้อมูลสู่การจัดการย่อมมีส่วนสำคัญในการทำงาน แก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 2) โครงการ ริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบได้ โครงการชุมชนเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยศาสตร์พระราชา (1 พัฒนากร 1 หมู่บ้าน 1 พัฒนาการอำเภอ 1 ตำบล) จังหวัดจะต้องออกแบบโครงการให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่การขอรับรางวัลเลิศรัฐ ในปี 2564 ได้ ฝากทิ้งท้าย ... "ร่ม" ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้ฝนหยุดตก แต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเดินต่อไป ได้ท่ามกลาง สายฝน .. "กำลังใจ" ก็คงไม่ต่างจากร่ม เพราะมันไม่สามารถหยุดปัญหาหรืออุปสรรคได้ แต่มันเป็นสิ่งที่จะพาเราก้าวผ่านสิ่งต่างๆ เพื่อนำเราไปสู่จุดหมายปลายทาง .. คุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเราเอง ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกท่าน

📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good

📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)