>>>วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตราจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ประชุมติดตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายนายประโมทย์ ดำจวนลม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายประพันธ์ วรรณบวร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงเข้าร่วม
ทั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. โครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและนวัตกรรม
2. มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
3. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่
4. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาม พระราชกำหนดให้ได้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
7. ระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)
8. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำ นโยบายที่สำคัญของกรมฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ขอให้ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ สร้างคน สร้างทีมงาน และทำงานให้มีคุณค่า ขยายพื้นที่จากเดิม การบริหารหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำให้สร้างความตระหนักให้แก่สตรีในการส่งคืนหนี้ เพื่อบริหารหนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

# Change for good
🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑......

(Visited 1 times, 1 visits today)