นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมโชค จักร์หรัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พบปะลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล"
วันนี้ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ร่วมพบปะลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ ที่ว่าการอำเภอศรีบรรพต
ในการนี้ นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายนายประโมทย์ ดำจวนลม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายประพันธ์ วรรณบวร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงาน โคก หนอง นา โมเดล เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจฯ
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้กำลังใจแก่ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยได้เน้นย้ำเรื่องข้อมูล การเตรียมคน เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมาย การสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และการบูรณาการขับเคลื่อนงาน โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับลูกจ้างเหมาบริการทั้ง 10 คน ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

# Change for good🎯🎯
📸พช.พัทลุง:ภาพ/ข่าว📸

(Visited 1 times, 1 visits today)