นายชัยวัฒน์ แสงศรี "ผูุ้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ร่วมพบปะผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน รุ่นที่ 2"
วันนี้ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ร่วมพบปะผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมชัยคณาธานี
โดยมีนางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายเสรี จิตรเวช. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา นายประโมทย์ ดำจวนลม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายประพันธ์ วรรณบวร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน โดยได้รับงบประมาณเพื่อต่อยอดกิจกรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รุ่นที่ 2 ณ ห้องทองอินทราแกรนด์บอลรูม โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้กำลังใจแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนที่ทำให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว มาท่องเที่ยวในชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

# Change for good🎯🎯
📸พช.พัทลุง:ภาพ/ข่าว📸

(Visited 1 times, 1 visits today)