วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมฯ และมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
โดยมี นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน
ใน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563
กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)