24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนปี 2564
ในการนี้นายไพศิษฏ์ อินทรโยธา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายวิริยะ จินวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าประชุม ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
:change for good
:เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้

(Visited 1 times, 1 visits today)