นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจราชการงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ นายไพศิษฏ์ อินทรโยธา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายวิริยะ จินวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสุรีย์พร แผนสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง พร้อมนำเสนอประเด็นดังนี้
1. โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและนวัตกรรม
2. มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556
3. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่
4. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
7.ระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาคนแบบชี้เป้า
8. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ 2549
9. กิจกรรม/โครงการ ริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัด
ภาพข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
:change for good
:เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้

(Visited 1 times, 1 visits today)