วันนี้ (วันที่ 17 ธันวาคม 2563) นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม (ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) พร้อมด้วยนายสรสาสน์  สีเพ็ง (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดตาก เพื่อตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้

1. การตรวจติดตามโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชประจำครัวเรือน
2. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3. การตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
4. การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้เสียของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในโอกาสนี้นายสรสาสน์  สีเพ็ง (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) ได้เน้นย้ำให้จังหวัดขับเคลื่อนงานกิจกรรม/โครงการของกรมการพัฒนาชุมชนสู่การปฏิบัติ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้พึงระมัดระวังในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย หากไม่แน่ใจในการดำเนินงานให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีความรู้ในเรื่องเฉพาะนั้นๆ และได้ประชาสัมพันธ์งาน OTOP CITY ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2563 นี้

(Visited 1 times, 1 visits today)