อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทน ร่วมพิธีลงเสาเอกบ้านมั่นคง “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด” จำนวน 210 หลัง ส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากร
.
วันนี้ (17 ธ.ค.63) เวลา 14.30 น. ณ บริเวณหมู่ที่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงเสาเอกบ้านมั่นคง “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด” ในงาน “บ้านสวย คลองใส วิถีใหม่ ชุมชนริมคลอง” โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชาวชุมชนริมคลองเปรมประชากรร่วมงานกว่า 600 คน
.
โอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร พร้อมมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ และมอบใบอนุญาตก่อสร้างให้กับประธานและคณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด และมอบนโยบายและพบปะประชาชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านชุมชนวัดรังสิต และประกอบพิธียกเสาเอก วางไม้มงคล ผูกผ้าสีและโปรยดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล
การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 มีกรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง 2) การพัฒนาชุมชนริมคลอง 3) การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และ 4) กฎหมายและการขับเคลื่อนงาน โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เทศบาลตําบลหลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 6 หมู่ ระยะความยาวคลองประมาณ 17 กิโลเมตรจากความยาวทั้งหมด 58 กิโลเมตร โดยการรื้อย้ายบ้านหมู่ 7 ในวันนี้ ชุมชนได้เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ระยะเวลาเช่า 30 ปี เนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา ซึ่งได้ดำเนินการรื้อย้ายบ้านเดิมแล้ว 98 หลัง ระยะทางตามแนวคลอง 628 เมตร สามารถก่อสร้างบ้านใหม่ให้กับสมาชิกได้ 210 หลัง มีรูปแบบบ้าน 2 แบบ คือ บ้านแถว 2 ชั้น ขนาด 4 x 7 เมตร จำนวน 200 หลัง และบ้านแถวชั้นเดียว ขนาด 4 x 7 เมตร จำนวน 10 หลัง แผนก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 และในระยะต่อไป จะดำเนินการรื้อย้ายบ้านเดิมประมาณ 116 หลัง และก่อสร้างบ้านใหม่เฟส 2 ประมาณ 144 หลังในบริเวณหมู่ที่ 5 ในช่วงกลางปี 2564
.
สำหรับการพัฒนาชุมชุมชนริมคลองเปรมประชากรในส่วนพื้นที่ตำบลหลักหก ผ่านการรับรองสิทธิในที่อยู่อาศัยตามกระบวนการโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 485 ครัวเรือน โดยชุมชนหมู่ที่ 7 ร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 5 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ในนาม “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด” เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและบริหารโครงการ ปัจจุบันมีสมาชิกชุมชนสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วจำนวน 377 ครัวเรือน
(Visited 1 times, 1 visits today)