Inspector @YALA
นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมารพัฒนาชุมชน และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวให้การต้อนรับ โดยมีประเด็นตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ที่ต้องรายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ในที่ประชุมใน 4 ประเด็นคือ
1. โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชประจำครัวเรือน
2. ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”
3. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทยตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา หนี้เสียของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยมีนางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา รายงานผลการดำเนินงานซึ่งถือได้ว่าจังหวัดยะลาได้มีการดำเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆเป็นไปตามแปฝผนงานที่ได้วางแผนงานเป็นไปตามแผนงานที่กรมการพัฒนาชุมชนได้วางไว้.
ซึ่งนายกิตติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้กล่าวสนับสนุนในการดำเนินงานของกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี มีการจัดทำโครงการ Women fund เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างความเข้าใจในการบริหารเงินทุนในการดำเนินของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดยะลา
โดยนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชื่นชมในการทำงาน และให้กำลังใจในการดำเนินการสิ่งสำคัญคือ ต้องคำนึงถึงความต้องการที่เกิดจากของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ความต่อเนื่องในการดำเนินงานในทุกโครงการฯ

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

KS NEWS 🐥🐥🐥

(Visited 1 times, 1 visits today)