วันที่ 11 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมฯ และมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
โดยมี นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กล่าวรายงาน
ใน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2563
กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงาน รวมทั้งสิ้น 105 คน
การฝึกอบรมในวันนี้
- กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร
- นางกนกกร สุทธิอาจ ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา กลไล 357
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ" โดย คณะวิทยากร ศพช.อุดรธานี และ วิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ณ หอประชุมกัลปพฤกษ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)