วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูเรือศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4
✅นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลยพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็น ดังนี้ 1.การน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (เฟส 2) 2.ความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 3.กระเช้าของขวัญปีใหม่ 4.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล 5.การดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) 7.การบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(TPMAP) 8.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 9.การจัดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแจ้งประสานกลุ่ม OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564 ณ อำเภอภูเรือ
_______
🍉Change for good
📷ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)