นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 🌼🌼
🌼🌼 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมี นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
1. โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและนวัตกรรม
2. มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี
3. กระเช้าของขวัญปีใหม่
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
7. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🌼🌼
🌹🌹พช.ตาก : ภาพ/ข่าว 🌹 🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)