วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน พบปะ ให้แนวคิด ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีกิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก)ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องพลอยไพลิน กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ 57 ผลิตภัณฑ์ จาก 11 จังหวัด
การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน และ.เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)