🕵 🔎ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ⛴🏝🏗 🏭
📅 17 พฤศจิกายน 2563
🕰 13.30 น.
😊นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามงานตรวจราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อแนะนำและเน้นย้ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
1️⃣โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะที่ 2 ผลงานของจังหวัดระยองยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ มีเครื่องมือเพื่อควบคุม กำกับระยะเวลาการทำงาน เพื่อรวบรวมรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามความเป็นจริง
2️⃣กระเช้าของขวัญปีใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอควรส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยพัฒนาออกแบบเป็นของฝาก ของที่ระลึก สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการเพื่อมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป
3️⃣โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ยึดแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง สิทธิประโยชน์/กรรมสิทธิที่ดินทำกิน ฯลฯ ตลอดจนจัดทีมกำชับผู้รับผิดชอบทุกระดับให้สร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ ทั้งกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่
4️⃣การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอคอยตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5️⃣ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 📱📲 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภออำนวยความสะดวกตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้จริง กรณีงานเกิดปัญหาควรหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขทั้งผู้ประสานงานของ มรภ. พัฒนาชุมชน และชุมชน
6️⃣เบิกจ่ายงบประมาณ (แผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 1-2) 📈 ให้สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัด/อำเภอวางแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการให้มีคุณภาพร่วมกัน เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
‼️ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการติดตามงานการบริหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายในพื้นที่ 3 หลัก คือ 1) การบริหารคน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เน้นการสร้างและทำงานเป็นทีม 2) การบริหารงาน ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดการทำงานแบบ A F P และเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทุกระดับ และ 3) การบริหารเงิน เน้นถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ทุกฝ่าย และเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด 🗓📑📝 โดยมุ่งหวังให้ทุกจังหวัดในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบดำเนินงานพัฒนาชุมชนบรรลุตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในพื้นที่ต่อไป.
 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"
(Visited 1 times, 1 visits today)