🕵 🔎 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
📅 17 พฤศจิกายน 2563
🕰 09.30 น.
😊นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้างฉาง ดังนี้
🔰พูดคุยรับฟังการดำเนินงานกับผู้ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 📱📲 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบลของอำเภอบ้านฉาง พบว่า การจัดประชุมรับรองข้อมูลระดับตำบลผู้เข้าร่วมเวทีต้องการให้เพิ่มเติมข้อมูลในระดับครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถระบุข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ และขอให้รับรองข้อมูลแบบมีเงือนไข คือให้รับรองว่ามีการดำเนินการจัดประชุม และต้องการให้ผู้จัดเก็บแจ้งรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลผ่านการประชุมอีกครั้งให้ผู้นำในพื้นที่ทราบ เมื่อระบบมีการประมวลผลเรียบร้อยแล้วก่อนทำการสรุปข้อมูลและจัดทำรูปเล่ม ซึ่งทางผู้ประสานงานโครงการฯ ได้รับทราบปัญหา และพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานในระดับพื้นที่เกิดผลสำเร็จแก่ทุกฝ่าย
🔰ตรวจเยี่ยม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการการ OTOP ลีลาฝ้าย ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ที่นำการหมักโคนทะเลธรรมชาติมาประยุกต์กับการออกแบบลลายผ้าแบบธรรมชาติ การตัดเย็บที่สวมใส่สบาย มีเอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งกระบวนการผลิตเป็นแฮนด์เมดและนำเทคนิค Eco-Rinting มาประยุกต์เพิ่มลวดลายใบไม้ต่างๆ ลงบนผ้าแต่ละผืน ช่วยความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ด้วยจังหวัดระยองไม่ได้เป็นแหล่งผลิตผ้าไทย แต่สามารถประยุกต์นำผ้าธรรมชาติมาออกแบบให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด และเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน.
 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"
(Visited 1 times, 1 visits today)