วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563🥰
นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม การรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้เข้าพบนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. จากนั้นติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทุนชุมชน(ศูนย์สารภี)และเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lab model for quality of life : HLM) ครัวเรือนของนายอนนท์ ยศอนันต์ ม.6 ต.ขัวมุง และพื้นที่ของนายเฉลิม หน่อเรือน ม.7 ต.ขัวมุง พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ระดับตำบล
หลังจากนั้นได้ตรวจติดตามข้อราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นตรวจราชการ ดังนี้
1.โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและนวัตกรรม
2.มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มิถุนายน 2563
3.การดำเนินงานกระเช้าของขวัญปีใหม่
4.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
7.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)