📅 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
😊 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก) กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ฯลฯ ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
🤝💻📑ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาร รองประธานคณะกรรมการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ได้บรรยาย “การบูรณาการเพื่อจัดทำแผนดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” จากนั้น 🐘 ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และประธานกรรมการกองทุนคชานุรักษ์ นำเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการฯ โดยแบ่งกลุ่มการจัดทำแผนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1️⃣ แผนดำเนินงานด้านพื้นที่ป่าอนุรักษ์สำหรับเป็นที่อาศัยของช้างป่า มอบหมายให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งอาหารให้มีความอุดม สมบูรณ์ เพื่อดึงช้างป่ากลับสู่ผืนป่าใหญ่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชน
2️⃣ แผนด้านงานพื้นที่แนวกันชน มอบหมายให้ กรมป่าไม้ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งอาหารสำหรับช้างป่าตามเส้นทางการเคลื่อนตัวของช้าง เพื่อดึงดูดให้ช้างกลับคืนป่าใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน แต่ไม่ควรให้สมบูรณ์จนเกินไป เพราะจะทำให้ช้างอาศัยอยู่ถาวร อาทิ สร้างจุดพักช้างในป่าชุมชนเพื่อดึงช้างกลุ่มสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พัฒนาระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างป่า เป็นต้น
3️⃣ แผนดำเนินงานพื้นที่ชุมชน มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ เกี่ยวกับประเด็นดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย พื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และพื้นที่นำร่องในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว อาทิ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การปรับเปลี่ยนอาชีพ/พัฒนาอาชีพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเตือนภัย การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการจัดระบบกองทุนคชานุรักษ์ เป็นระบบกองทุนเพื่อบริหารจัดการแก้ไขผลกระทบจากช้างแบบพึ่งตนเอง ตลอดจนการสร้างตัวอย่างความสำเร็จ (หมู่บ้านคชานุรักษ์) และกลไกขยายผลให้คนอยู่ร่วมกับช้างอย่างสมดุล.
 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"
(Visited 1 times, 1 visits today)