🔎 🔎 ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดขอบเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 🔎
📅 12 พฤศจิกายน 2563
🕰 08.30 น.
👩🏻‍💼 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดขอบเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ลงพื้นที่ตรวจติดงานงานพัฒนาชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
1️⃣ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน “มาพายเรือเป็น มาพายเรือเล่น ที่แม่กลอง” ณ ตลาดน้ำท่าคา ต.ท่าค่า อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม
2️⃣ ประชุมมอบนโยบายการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุน ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายในพื้นที่เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
✅โดยแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปี 2564 เน้นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบ่งการออกตรวจเป็น 3 ระดับ คือ
🔸รอบที่ 1 Project Review ตรวจทานความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
🔸รอบที่ 2 Progress Review ตรวจความก้าวหน้ากำกับการดำเนินงาน
🔸รอบที่ 3 Monitoring and Valuation ตรวจติดตามผลสำเร็จ สรุปผลสัมฤทธิ์และประเมินผลตามเป้าหมาย
✅ ควบคู่กับการติดตามงานการบริหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายในพื้นที่ 3 หลัก คือ
 1) การบริหารคน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เน้นการสร้างและทำงานเป็นทีม
 2) การบริหารงาน ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดการทำงานแบบ A F P และเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทุกระดับ และ
 3) การบริหารเงิน โดยมุ่งหวังให้ทุกจังหวัดในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบดำเนินงานพัฒนาชุมชนบรรลุตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในพื้นที่ต่อไป
✅ และได้เน้นย้ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็น
 1) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ยึดแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ง่าย จัดตั้งทีมงานและกำชับผู้รับผิดชอบทุกระดับให้สร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ ทั้งกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการติดตามการดำเนินงาน เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนสำหรับดำเนินงานในระดับพื้นที่
 2) การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 📱📲 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภออำนวยความสะดวกตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้จริง กรณีงานเกิดปัญหาควรหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขทั้งผู้ประสานงานของ มรภ. พัฒนาชุมชน และชุมชน
 3) การเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 1-2) 📈 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอวางแผนเตรียมการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการให้มีคุณภาพร่วมกัน อย่างรอบคอบ คุ้มค่าสมประโยขน์ และเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"
(Visited 1 times, 1 visits today)