🔎📝 สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์) เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม
📅 12 พฤศจิกายน 2563
👩🏻‍💼 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน, ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง, ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
🕰 13.30 น. เข้าพบและหารือข้อราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการกับนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้ตรวจราชการกรม
🕰 14.00 น. ประชุมบูรณาการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจ อาทิเช่น
1️⃣ การบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine (LQ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ) ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
2️⃣ การดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันกระทรวงมหาดไทย
3️⃣ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
4️⃣ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
5️⃣ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
📣ในประเด็นตรวจราชการที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 🌱🌾🌳 ในการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน จะดำเนินการแบบครึ่งๆ กลางๆ ไม่ได้ต้องอาศัยความอดทน และเรื่องการออกแบบแปลงปรับให้เข้ากับลักษณะภูมิประเทศ/บริบทของพื้นที่เป็นองค์รวม เพื่อสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างครบวงจร ที่สำคัญหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องสนับสนุน 🤝 และบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้กิจกรรม/โครงการสำเร็จสามารถเป็นต้นแบบพื้นที่พัฒนาตามโครงการฯ ได้อย่างยั่งยืน
📣 ประเด็นเน้นย้ำเกี่ยวกับการดำเนินการ "ตลาดนัด อต. Green Market" สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำเสนอผล 🎡 การจัดตลาด Green Market ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรสงครามดำเนินกิจกรรม 🛍 จำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP พืชผักปลอดภัย, 🥬 ให้คำปรึกษาในการปลูกผักอินทรีย์ โดยสมาพันธ์เกษตรยั่งยืน สมุทรสงคราม, 🧫 ตรวจสอบสารพิษตกค้างในเลือด, แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว, กิจกรรมสาธิตการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น 💰💰 ซึ่งจากการจัดตลาดดังกล่าวสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถพบปะสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน.
 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"
(Visited 1 times, 1 visits today)