📣📣📣 พช.ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
📅 11 พฤศจิกายน 2563
👩🏻‍💼 นางสาวขนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดขอบเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) พร้อมด้วยนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมขนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมต้อนรับและสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
1️⃣ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน และผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
▶️ เริ่มจากการนำเสนอของ Nectec จัดทำระบบ TPMAP เป็นระบบการจัดทำข้อมูล Big Data ลงระดับข้อมูลจากประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน/รายบุคคล เพื่อวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้องตรงประเด็น นำไปกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา สู่การนำนโยบายไปปฏิบัติ และประเมินผลนโยบาย และพัฒนาระบบ TPMAP Logbook ให้สามารถ 1) ค้นหา และคัดกรองครัวเรือนยากจน 2) แสดงข้อมูลครัวเรือนและสมาชิกครัวเรือน 3) บันทึกข้อมูลปัญหาและความต้องการของครัวเรือน 4) บันทึกกิจกรรมการใช้ความช่วยเหลือ และ 5) การออกรายมาตรการติดตามการให้ความช่วยเหลือ สำหรับกลไกการดำเนินงานระดับพื้นที่รายมิติ แบ่งออกเป็น 5 มิติ
▪️มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ >> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
▪️มิติที่ 2 ด้านการศึกษา >> สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
▪️มิติที่ 3 ด้านรายได้ >> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
▪️มิติที่ 4 ด้านความเป็นอยู่ >> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
▪️มิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริหารภาครัฐ >> สำนักงานแรงงานจังหวัด (จัดหางาน, พัฒนาฝีมือแรงงาน) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
👍🏻โดยอาศัยภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม คณะสงฆ์ และภาคประชาชนร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนงานร่วมกัน
▶️ และได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี รวมถึงการนำเสนอของผู้นำชุมชนพูดถึงการช่วยเหลือ/ภารกิจที่ภาครัฐเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน มอบเงิน/ถุงยังชีพสงเคราะห์แก่ครัวเรือนเป้าหมาย การสนับสนุนทุนการศึกษาภาคบังคับแก่เด็กนักเรียนที่ครัวเรือนประสบปัญหา การอนุเคราะห์ซ่อมแซมบ้านและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้พ้นจากความเสื่อมโทรม เป็นต้น
2️⃣ ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
🔹ครัวเรือนนายถาวร อินทร์พันธุ์ บ้านเลขที่ 38 ม. 7 ต.นางตะเคียง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม อาชีพ ขับรถรับจ้าง
•••สภาพปัญหา ไม่มีที่อยู่อาศัยถาวร 🏚🏠 ส่วนราชการได้เข้ามาช่วยเหลือสร้างบ้าน "โครงการกาชาตรวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" สภาพครอบครัว ภรรยาป่วยเป็นโรคเรื้อรัง (มะเร็งต่อมน้ำเหลือง) ทางอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 🩺 เข้ามาดูแลเป็นประจำ และทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้เข้ามาสนับสนุนมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง
🔹ครัวเรือนนางสาวศิริเพ็ญ เสาธงชัย บ้านเลขที่ 10/1 ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
•••สภาพปัญหา รายได้ไม่เพียงพอ พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม บ้านมีสภาพทรุดโทรมแต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพราะไม่มีกรรมสิทธิที่ดิน ซึ่งได้รับการสงเคราะห์มิติด้านรายได้ช่วยเหลือหางานที่โรงพยาบาลนภาลัย และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนทีสนับสนุนมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง 🏚🏠 มิติด้านความเป็นอยู่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมิติด้านสุขภาพ 🌡🩺 ทางอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และโรงพยาบาลในพื้นที่เข้ามาดูแลเป็นประจำ
🔹นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก และหน่วยงานภาครัฐ ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีงาน มีรายได้ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน.
 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"
(Visited 1 times, 1 visits today)