📣📣📣 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมมอบนโยบายการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุน ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายในพื้นที่เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดสมุทรสาคร 🏝⛴⚓️🐟
📅 10 พฤศจิกายน 2563
👩🏻‍💼นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดขอบเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ประชุมมอบนโยบายการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุน ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายในพื้นที่เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
✅โดยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปี 2564 เน้นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบ่งการออกตรวจเป็น 3 ระดับ คือ
▪️รอบที่ 1 Project Review ตรวจทานความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ดำเนินการตุลาคม 63 - มกราคม 64
▪️รอบที่ 2 Progress Review ตรวจความก้าวหน้ากำกับการดำเนินงาน ดำเนินการกุมภาพันธ์ 64 – พฤษภาคม 64
▪️รอบที่ 3 Monitoring and Valuation ตรวจติดตามผลสำเร็จ สรุปผลสัมฤทธิ์และประเมินผลตามเป้าหมาย ดำเนินการมิถุนายน 64 - กันยายน 64
✅ สำหรับโครงการและกิจกรรมเน้นหนักประจำปี 2564 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”, แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร, การส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย, การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากรและประชาชรัฐ, โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ, โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล และ ฯลฯ ตลอดจนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผ่านช่องทาง Online และ Offline เป็นต้น
✅ และได้เน้นย้ำแนวทาง/หลักการบริหารงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายในพื้นที่ 3 หลัก คือ 1) การบริหารคน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เน้นการสร้างและทำงานเป็นทีม 2) การบริหารงาน ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดการทำงานแบบ A F P และเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทุกระดับ และ 3) การบริหารเงิน โดยมุ่งหวังให้ทุกจังหวัดในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบดำเนินงานพัฒนาชุมชนบรรลุตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความสุขต่อการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยกัน.
👍🏻ทั้งนี้ นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ✳️📝📊โดยผู้ตรวจราชการกรมได้ให้ข้อแนะนำและเน้นย้ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็น 📌การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 📱📲 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภออำนวยความสะดวกตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้จริง กรณีงานเกิดปัญหาควรหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขทั้งผู้ประสานงานของ มรภ. พัฒนาชุมชน และชุมชน และ📌 การเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 1-2) 📋📈 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอวางแผนเตรียมการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการให้มีคุณภาพร่วมกัน อย่างรอบคอบ คุ้มค่าสมประโยขน์ต่อทุกฝ่าย และเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด.
 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"
(Visited 1 times, 1 visits today)