นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการขับเคลื่อนงาน ดังนี้

1. โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและนวัตกรรม
2. มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี
3. กระเช้าของขวัญปีใหม่
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
7. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวชื่นชมการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทีมงานทุกคน ที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและสร้างพลังบวก สามารถดึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาหนุนเสริมให้งานพัฒนาชุมชนเกิดผลเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ รวมถึงโครงการ “พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ที่สามารถบูรณาการการทำงานจากภาคีเครือข่ายคือมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาร่วมเป็นวิทยากร รวมถึงการจัดงาน ” OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมืองคนดี ” ที่บูรณาการความร่วมมือ เครือข่าย OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครือข่าย OTOP ภาคใต้ มาร่วมดำเนินงาน และเน้นย้ำให้พัฒนาการอำเภอ สร้างความเข้าใจกับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการโคกหนองนาโมเดล เพื่อเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่เป็นฐานรากโดยแท้จริง

# Change for good
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

ภาพและข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#CDD #พัฒนาชุมชน #พช_สุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)