>วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอควนขนุน โดยมีนางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายเสรี จิตรเวช ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายยสินธร สุทธิกุล พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์ นายคนองเดช สุขผล พัฒนาการอำเภอควนขนุน นายศิษฐวิทย์ สันติเจริญโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 2 อำเภอร่วมต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้เดินทางไปยัง สวนลุงนวย ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ ต่อด้วยเยี่ยมบ้านผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ นางเพียงเพ็ญ คงแสง หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
เวลา 12.00 น. เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นางปราณี รัตนประยูร) ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
เวลา 13.00 น. กราบสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
เวลา 14.00 น. เดินทางไปยังบ้านผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ นายวินิจ ขาวอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ชื่นชมผู้นำในพื้นที่ ให้ช่วยกันขับเคลื่อนสร้างความต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างขยายผลไปสู่ครัวเรือนข้างเคียง และคนในชุมชนอื่นๆต่อไป

# Change for good
🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 1 times, 1 visits today)