🕵 🔎ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 🚗 ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" 🚜🚜🚜 ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 🌱🌿🌳
📅 5 พฤศจิกายน 2563
🕰 14.30 น.
👩🏻นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ นว.พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ นว.พช.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการ พบปะกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ และรับฟังข้อเสอนแนะต่อการดำเนินโครงการฯ ดังนี้
🌳พื้นที่ของนายคุณเสก ดวงเพชร (บ้านสวนบุญ) ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื้อที่ 15 ไร่ ได้ร่วมให้ข้อมูลต่อการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก โดยบ้านสวนบุญได้ดำเนินทำเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่มาตั้งแต่สมัยคุณพ่อ บนเนื้อที่ 15 ไร่ มีบ่อเก็บน้ำ (เลี้ยงปลา) ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และเลี้ยงไก่ไข่ เป็ด ห่าน ฯลฯ และต้องการพัฒนาขยายพื้นที่โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน คือ ขุดสระคลองใส้ไก่ หลุมขนมครก สำหรับบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพิ่มเติม และเป็นจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้ที่ต้องการมาศึกษาเรียนรู้ของจังหวัดชลบุรี
🌳พื้นที่ของนายสันติสุข มหัธธัญญาวาณิชย์ ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ได้ร่วมให้ข้อมูลต่อดำเนินโครงการฯ ว่าควรเป็นการพัฒนาพื้นที่ขยายเพิ่มเติมปรับแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน เช่น การขุดสระ ทำหลุมขนมครก และคลองใส้ไก่ รวมถึงทำโคกปลูกไม้สูง ไม้กลาง เพื่อใช้ปลูกสิ่งปลูกสร้างในอนาคต ซึ่งพื้นที่เดิมมีการดำเนินงานอยู่แล้ว ประมาณ 3 ไร่ เป็นพื้นที่ขุดหลุมเก็บน้ำ (เลี้ยงปลา กุ้ง และกบ) มีแปลงข้าว ปลูกผักสวนครัว กล้วย เลี้ยงไก่ เป็ด ฯลฯ โดยการออกแบบให้ผสมผสานกับการท่องเที่ยว มีจุดนั่งพักผ่อนสามารถถ่ายรูปสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมได้
✅จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจและยินดีที่ได้เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการฯ ครั้งนี้ และหวังว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถสร้างรายได้และความสุขแก่ครัวเรือน/ชุมชนได้อย่างแท้จริง ‼️ ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรมได้เน้นย้ำให้จัดตั้งทีมงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระดับจังหวัด/อำเภอ ติดตามสนับสนุนสร้างความรู้และความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย และรายงานการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง.
 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"
(Visited 1 times, 1 visits today)