🕵 🔎ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี
📅 5 พฤศจิกายน 2563
🕰 09.00 น.
😊นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามงานตรวจราชการ รอบที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน) เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยเน้นย้ำหลักการตรวจราชการ 3 ด้าน คือ บริหารคน บริหารงาน และบริหารงบประมาณ และได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อแนะนำและเน้นย้ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
1️⃣โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะที่ 2 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ จัดทำเครื่องมือเพื่อควบคุม กำกับระยะเวลาการทำงาน เพื่อรวบรวมรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามความเป็นจริง
2️⃣กระเช้าของขวัญปีใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอควรส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยพัฒนาออกแบบเป็นของฝาก ของที่ระลึก สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการเพื่อมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป โดยจังหวัดชลบุรีได้จัดทำแค็ตตาล็อคกระเช้าของขวัญของฝากปีใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ (Website, Qr Code, Line, Facebook) มาใช้ในการสั่งกระเช้าปีใหม่ตามประเภทสินค้า/ราคาเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้า
3️⃣โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ยึดแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบ จัดตั้งทีมงานและกำชับผู้รับผิดชอบทุกระดับให้สร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ ทั้งกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการติดตามการดำเนินงาน เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนสำหรับดำเนินงานในระดับพื้นที่
4️⃣การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5️⃣ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 📱📲 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภออำนวยความสะดวกตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้จริง กรณีงานเกิดปัญหาควรหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขทั้งผู้ประสานงานของ มรภ. พัฒนาชุมชน และชุมชน
6️⃣เบิกจ่ายงบประมาณ (แผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 1-2) 📈 ให้สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัด/อำเภอวางแผนเตรียมการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการให้มีคุณภาพร่วมกัน อย่างรอบคอบ คุ้มค่าสมประโยขน์ต่อชุมชน และเป็นไปตามระเบียบข้อกฏหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"
(Visited 1 times, 1 visits today)