🕵 🔎ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 🚗 ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" 🚜🚜🚜 การเตรียมการศูนย์ต้นแบบขยายผลบ้านบางพุทรา ม.8 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 🌱🌿🌳
📅 4 พฤศจิกายน 2563
🕰 13.30 น.
👩🏻นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ นว.พช. ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมการศูนย์ต้นแบบขยายผลบ้านบางพุทรา ม.8 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ดังนี้
🌳ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอราชสาส์น และนางสุอำพันธ์ ธัญญาวุฒิ กำนันตำบลเมืองใหม่ (เจ้าของพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ฮอลลีวูดบ้านนา บ้านบางพุทรา) ร่วมให้ข้อมูลต่อการพัฒนาพื้นที่ เช่น แกนนำโครงการฯ ควรได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจ ศึกษา เรียนรู้การดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง เพื่อสามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ในระยะยาว และควรสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ) เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม เป็นต้น ซึ่งทางชุมชนและผู้นำมีความตั้งใจและยินดีที่ไดัเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการฯ ครั้งนี้ และหวังว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง
🌳สำรวจการออกแบบผังบริเวณพื้นที่ขยายผลต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” : สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านบางพุทธา ตรวจสอบรายละเอียดประมาณราคากลาง (ปร.4) และสรุปผลการประมาณราคา (ปร.5) พร้อมแบบแปลนงบประมาณ 300,000 บาท (งบลงทุน) แบ่งเป็นงานขุดดิน 237,000 บาท และงานอาคารเรียนรู้ 63,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ‼️ ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรมได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตาม สนับสนุน และรายงานการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง.
(Visited 1 times, 1 visits today)