ตรวจเยี่ยมพื้นที่และร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

22 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00 น. นางปราณี รัตนประยูร หน.ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกมะพร้าว เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน การบริหารกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ณ ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกมะพร้าว หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดยนางอุรีย์ เขื่อนขันธ์ ประธานกลุ่มแปรรูปฯ ได้กล่าวว่า กลุ่มดำเนินการสร้างงานอาชีพ สร้างรายได้ให้สมาชิก ในหลายผลิตภัณฑ์ เช่น การปลอกเปลือกมะพร้าว การทำปุ๋ยกากมะพร้าว การทำดินสูตรสำเร็จรูป เป็นต้น เปิดโอกาสให้ครัวเรือนสมาชิกผลัดเปลี่ยนเข้ามาทำงานภายในกลุ่มฯ ตามปริมาณงานและความถนัดของสมาชิกและจ่ายค่าแรงตามปริมาณงาน สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์การดำเนินการกลุ่มฯ มีความหลากหลาย

เวลา 11.00 น. นางปราณี รัตนประยูร หน.ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (ดำนาสามัคคี) ณ พื้นที่นา ของนางวรรณดี ทองเกลี้ยง ครัวเรือนพัฒนาฯ เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยพบปะ พูดคุย กับผู้ร่วมกิจกรรมฯ ทั้งภาคส่วนราชการอำเภอ อาทิ เช่น ปลัดอาวุโสผู้แทนนายอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ เกษตรอำเภอ ที่ดินอำเภอ ทหารและตำรวจ เป็นต้น และครัวเรือนเครือข่ายภายในพื้นที่อำเภอหนองจิก เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งการเอามื้อสามัคคีเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สร้างความสัมพันธ์ของเครือข่าย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขอให้เครือข่ายกำหนดรูปแบบ ช่วงเวลาการดำเนินระหว่างสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล มอบหมายให้ นางสาวเกวลิน คงทอง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมทั้งนางธนพร ไฝพรม พัฒนาการอำเภอหนองจิก และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ร่วมนำตรวจเยี่ยมพื้นที่และร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)