หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นางปราณี รัตนประยูร หน.ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพื้นที่กิจกรรมเอามื้อสามัคคี (จาโปตาแง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยกำหนดจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (จาโปตาแง) ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 และเชิญบริหารส่วนกลางของกรมการพัฒนาชุมชน ภาคส่วนราชการระดับจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนจังหวัดยะลา เครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ

ทั้งนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นายประพันธ์ ทองสีดา พัฒนาการอำเภอรามัน และนางเจนจิรา ดอยอ พัฒนากรประจำตำบล ร่วมนำตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ข้อแนะนำ แนวทางการจัดเตรียมความพร้อมพื้นที่กิจกรรม อาทิ เช่น บริเวณพื้นที่รองรับมวลชน รูปแบบกำหนดการ เส้นทางการเดินทาง การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมเรียนรู้ เกิดความร่วมมือ เข้าใจวัตถุประสงค์ และสามารถปรับใช้ตามภูมิสังคมได้

นางสาวกัสมะ อาบูวะ เป้าหมายครัวเรือนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เจ้าของบ้าน ได้กล่าวว่า ครัวเรือนทดลองดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ เช่นการปลูกแตงโม การปลูกพืชเชิงเดียว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จและมีแผนจะขายพื้นที่ เนื่องจากไม่สามารถทำประโยชน์และสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้ จึงได้ปรึกษาพัฒนากรและได้ทราบแนวทางการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จึงได้ทดรองทำในพื้นที่ 5 ไร่ บริหารกำหนดลักษณะพื้นที่ตามหลัก โคก หนอง นา โมเดล และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 140,000 บาท จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

โอกาสนี้ นางปราณี รัตนประยูร หน.ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้กำลังใจและให้ข้อแนะนำการดำเนินการแก่ครัวเรือนพัฒนาฯ คือ ต้องแสวงหาความรู้ ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินการรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยเน้นพึ่งพาตนเองก่อน ทำทีละเล็กทีละน้อย และต้องดำเนินการด้วยรูปแบบเครือข่าย ช่วยเหลือระหว่างกัน จะทำให้เกิดความยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)