16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เขตฯ 3,9,10 ประชุมตรวจติดตามงานประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้เน้นย้ำซักซ้อมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล โดยให้จังหวัดตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ และจัดให้มีห้องปฏิบัติการ war room เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานนี้โดยเฉพาะขึ้นมาด้วย พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคณะทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุม ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน เพื่อเฝ้าระวัง/ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานในทางปฏิบัติงานในพื้นที่จริงอีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)