วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายสรสาสน์  สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ  ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จังหวัดพังงาซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ติดตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 และร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นายประมวล  วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ผู้อำนวยกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ

นายก้องเกียรติ  รองรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำเสนอประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนตุลาคม 2563 ของจังหวัดพังงา ดังต่อไปนี้ โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” โดยจังหวัดพังงาได้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในระดับครัวเรือน ดำเนินการแล้ว จำนวน 55,224 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.85 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายขยายผลในพื้นที่ให้มีการรวมกลุ่มผลิต แปรรูป และจำหน่ายแล้ว จำนวน 203 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 369.09 ของจำนวนเป้าหมายทั้งหมด และได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสู่ความยั่งยืน ความก้าวหน้าตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี จังหวัดพังงาได้นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินโครงการ “สตรีพังงา นางฟ้าอันดามัน สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สู่พังงา เมืองแห่งความสุข” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดพังงากับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา (กพสจ.) แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด องค์กรภาคีเครือข่าย รวม 17 องค์กร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดพังงาได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดได้กำหนดแผนการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีมาตรการในการติดตาม กำกับ ควบคุม การเบิกจ่ายงบประมาณอย่ารัดกุม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุดและบรรลุเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด

นายสรสาสน์  สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จากนั้น นายสรสาสน์  สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการออกแบบพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 ต.ค. 2563 นายภูไท  ศรีเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)