15 ต.ค. 63 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เขตฯ 3 , 9 , 10 ประชุมติดตามงานสพจ.กาญจนบุรี ดังนี้

1) การส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย การดำเนินงานนอกจากมาตรการหลักแล้ว จังหวัดควรจัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานควบคู่กันไปด้วย เพื่อสร้างความตระหนักรักผ้าไทยและอยากสวมใส่ทุกวัน

2) การพัฒนาพื้นที่ฯตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ให้จังหวัดจัดทำฐานข้อมูล คัดกรอง/คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตามความพร้อมเอกสารสิทธิ์ ผู้ที่มีความพร้อมรับการฝึกอบรม และใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับงาน

3) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กำหนดทิศทางการบริหารงบประมาณทั้ง3ส่วนให้ชัดเจน รับสมัครสมาชิกให้ครบ การขับเคลื่อนงานอาจใช้วาระกรม/จังหวัดมาเป็นยุทธศาสตร์สตรีด้วย

ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจการขายสินค้าโอทอป ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)