14 ต.ค. 63
นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมพช. เขตฯ 3 ตรวจติดตามงานสพจ.ราชบุรี เน้นย้ำ 1) น้อมนำแนวพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 2 ซึ่งเข้าสู่กระบวนงาน, 2) การสวมใส่ผ้าไทย ตามมติครม. 9 มิ.ย. 63 , 3) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล และ 4) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีเจ้าหน้าที่ พัฒนาการอำเภอ ผอ.กลุ่มงาน สพจ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามงามอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สพจ.ราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)