🏆🏆 สุดยอดคว้าอีก1รางวัล ! กรมการพัฒนาชุมชน คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 🏆🏆

🌎🌎 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ 🎗🎗นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม เข้ารับรางวัล 🏆🏆 องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 รางวัลชมเชยประเภทหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลลูน ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

💞💞 โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นแนวคิดการพัฒนาองค์กรที่นำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ 🌼🌼 เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในองค์กร 🌼🌼 ซึ่งได้นำหลักการของสหประชาชาติและแผนพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มาเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 💐💐 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน ที่มีความโดดเด่นเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถถ่ายทอดการเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรอื่น ๆ ต่อไป

🏅🏅 กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานแรกของ กระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 🎉🎉 มีการพัฒนาองค์กรโดยการนำหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานผนวกกับหลักการพัฒนาชุมชน ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ 🎋🎋 และรางวัลดังกล่าวเป็นการยืนยันว่า การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้การนำของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินนโยบายบนพื้นฐานของการปกป้องและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับบริการทุกกลุ่ม 🎗🎗 เพื่อสร้างชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 🎗🎗

KS :NEWS 🐥🐥🐥
Cr: ภาพ/ข่าว กพร.พช.

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)