📅 1 – 2 กันยายน 2563
🔍สำนักตรวจราชการกรม นำโดย 👩🏻 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563 เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) วัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้สามารถวางแผนขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรมการพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 101 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
☑️การประชุมครั้งนี้ ได้รับฟังบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาชุมชน ดังนี้
📣นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายหัวข้อพิเศษ “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และชุมชนพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : Change for Good”
📣นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน บรรยาย “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
📣นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง บรรยาย “การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ”
☑️สำหรับกิจกรรมการนำเสนอ 📊📈📑ผลงานเด่น/ผลสำเร็จ และปัญหา อุปสรรค การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นการรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ/ เร่งด่วนในพื้นที่ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม นำโดย นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
🔰งานเด่นของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 12 มีงานเด่นหลายกิจกรรม/โครงการ เช่น
▪️จังหวัดกาฬสินธุ์ นำเสนอ : การขับเคลื่อน “โครงการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว ” ระยะที่ 1 เต็มพื้นที่ (100%)
▪️จังหวัดขอนแก่น นำเสนอ : ผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 และเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการหนี้ การบริหารสัญญาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นต้น
▪️จังหวัดมหาสารคาม นำเสนอ : ผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 เช่น การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การขับเคลื่อน “โครงการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน” ระยะที่ 1, การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยขอบจังหวัดมหาสารคาม และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เป็นต้น
▪️จังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอ : การขับเคลื่อน “โครงการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว ” ระยะที่ 1 เต็มพื้นที่ (100%) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
🔰งานที่ประสบปัญหายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ของทุกจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 12 คือ การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ด้วยเรื่องการประสานข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประสานงานระดับจังหวัด และอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลระดับอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน และระบบ Application มีความล่าช้า ทำให้ผลการจัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้กรอบระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดไว้
👍🏻สุดท้าย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวสรุปผลการประชุม และมอบแนวทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปิดการประชุมมุ่งหวังว่าหน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง จะมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม และสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
(Visited 1 times, 1 visits today)