วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น/ต้นแบบ ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยจังหวัดภูเก็ตมีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งสิ้น 2 ประเภท ประกอบด้วย

  1. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวกนกกาญจน์ ชื่อเพราะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต
  2. ประเภทซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ นายนพณัช เพ็ญวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง

ในการนี้นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)