📌วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วย นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ได้มาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูนร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนประกอบการคัดเลือก โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

1. การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประเภทนักวิชาการ ได้แก่ นางแสงระวี มูลเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. การติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดในแต่ละมิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
โดยคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลประกอบการนำเสนอผลการดำเนินงานและได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

ต่อมาเวลา 14.00 น.
คณะกรรมการฯลงพื้นที่ดำเนินการตรวจประเมินและคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน นายเทอดศักดิ์ ศิริสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา เป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกและนำเสนอผลงานพร้อมทั้งการให้ข้อมูลสนับสนุนแก่ผู้เข้ารับการประเมินจากนายอำเภอแม่ทา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทา ตลอดจนผู้นำองค์กร ชุมชน ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)