วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น/ต้นแบบ และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ โครงการเชิดชูดเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยจังหวัดระนองมีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งสิ้น 1 ประเภท และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4 ประเภท ประกอบด้วย

  1. หัวหน้ากลุ่มงาน ได้แก่ นายธนชัย ชูแนม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
  2. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง
  3. สำนักงานงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสุขสำราญ
  4. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น
  5. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป บ้านนกงาง หมู่ที่ 5 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง

ในการนี้นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)