วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น/ต้นแบบ ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยจังหวัดพังงามีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งสิ้น 5 ประเภท ประกอบด้วย

  1. ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน ได้แก่ นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
  2. ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางกรุณา คงด้วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนาการอำเภอเกาะยาว
  3. ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางสาวพูลศรี นังเกิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
  4. ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางสาวณัฏฐ์พร ขุนวัง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
  5. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นายจารุวัฒน์ กองเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

ในการนี้นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)