วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น/ต้นแบบ ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยจังหวัดกระบี่มีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งสิ้น 5 ประเภท ประกอบด้วย
  1. ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นายรัชพล สารดิษฐ์ พัฒนาการอำเภอเหนือคลอง
  2. ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางคันธรส รองรัตนพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
  3. ประเภทซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ นางนงนภัส จุรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
  4. ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางสุรภี ใจเกลี้ยง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ
  5. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวจุฑารัตน์ สมจริง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่

ในการนี้นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)