วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม และนายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดสระบุรี ซึ่งจังหวัดได้ส่งข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 5 ประเภท ได้แก่  1) หัวหน้ากลุ่มงาน 2) พัฒนาการอำเภอ วิชาการ 3) วิชาการ 4) พัฒนากรขวัญใจชุมชน และ 5) ซื่อสัตย์สุจริต

โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. คณะกรรมการฯ ได้ทำการคัดเลือกข้าราชการฯ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่

1) ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน คือ นางจิราพรรณ สุขชาญไชย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

2) ประเภทพัฒนาการอำเภอ คือ นางศุภิสรา แสงบุตร พัฒนาการอำเภอวิหารแดง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิหารแดง

3) ประเภทวิชาการ คือ นางสาววิไลรัตน์ กอบเพ็ชร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

4) ประเภทซื่อสัตย์ คือ นายศุภกิจน์ หมุนขำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองโดน

โดยคณะกรรมการได้สอบถามข้อมูลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแนวคิด มุมมองการทำงาน ที่มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับข้าราชการผู้เข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งให้ข้อคิด คำแนะนำ หลักการทำงาน และโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

และในโอกาสเดียวกันนี้นี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ประเมินผลดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ โดยนางจิราพรรณ สุขชาญไชย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการพัฒนาการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เดินทางต่อมายังสำนักงานหมู่บ้านหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาววันวิสาข์ ศรีศักดิ์วิชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี  กล่าวให้การต้อนรับ และมีผู้ร่วมให้การสนับสนุน และให้กำลังใจ ดังนี้

1) นายสมัย แก้วเกษเกี้ยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

2) นายธนวัฒนา สุกดิบ ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองปลาไหล

3) นายทองสุข หงส์สาวดี ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองคู

4) นายบุญเวียง คอนวรรรค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล

(Visited 1 times, 1 visits today)