💛"การประเมินโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน" 🌱🍆🌶🍅

📆 10 กรกฎาคม 2563
⏰ 10.00 น.
😊 ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม และทีมงานคณะทำงานฯ ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้า
🔰ผลการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2,854 ชุด ทุกจังหวัดได้ดำเนินการจัดเก็บครบตามเป้าหมาย
📊การประมวลผลตามแบบสอบถามแบบของโครงการฯ อยู่ระหว่างการส่งข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลสำหรับยกร่างรายงานผลการดำเนินโครงการฯ โดยคาดว่าจะนำเสนอผลการประเมินโครงการฯ ต่อผู้บริหาร (ระหว่างวันที่ 22 - 24 ก.ค. 63)
📚เอกสารฉบับสมบูรณ์ (คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค. 63)
👍🏻เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน "น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนให้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)