📅 9 กรกฎาคม 2563
👩🏻‍💼นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายไพประสิทธิ์ โพพิทูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศพช.อุดรธานี ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
🔰 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดดีเด่น : จังหวัดขอนแก่น
🔰สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น : อำเภอมัญจาคีรี
🔰คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดีเด่น : ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
🔰กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น : กลุ่มปลานิลแดดเดียวบ้านห้วยซัน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
👍🏻โดยนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด (ผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น) หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ (ผู้แทนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมัญจาคีรี) และเจ้าหน้าที่ สพจ.ขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ตลอดจนรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
✌🏻ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรม และคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง
👉🏻การนำเสนอข้อมูลของผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกฯ ครั้งนี้ให้นำเสนอข้อมูลประกอบการบรรยาย (Power Point) การจัดทำสื่อผ่านเคลื่อนไหว (Clip Video) และการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการประเมินฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลงานเด่นที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19).

(Visited 1 times, 1 visits today)