วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผต.นันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมและ นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจังหวัดได้ส่งผู้เข้าคัดเลือก จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1) พัฒนาการอำเภอ 2) วิชาการ 3) พัฒนากรขวัญใจชุมชน

โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. คณะกรรมการฯ ได้ทำการคัดเลือกข้าราชการฯ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

1) ประเภทพัฒนาการอำเภอ คือ นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพรก

2) ประเภทวิชาการ คือ ว่าที่ร้อยตรีชาคริต ปิติฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแนวคิด มุมมองการทำงาน ที่มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับข้าราชการผู้เข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งให้ข้อคิด คำแนะนำ หลักการทำงาน อีกทั้ง โอกาสความก้าวหน้าในสายงาน กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และในโอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ประเมินผลดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ โดยนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ

หลังจากนั้นเวลา 13.30 น. คณะกรรมการฯ ได้เดินทางต่อมายังห้องประชุมโรงเรียน OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธอุทยานมหาราช อำเภอมหาราช เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช โดยได้รับเกียรติจากพระครูพิศาลสารกิจ เจ้าอาวาสวัดประดู่ตะบอง ปลัดอาวุโสอำเภอมหาราช นายวัชรพงษ์ ระดมสิทธิ์พัฒน์ ประธาน OTOP Trader ประเทศไทย นางสมบัติ  คงเจริญ ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอมหาราช นางเจนจิรา ชูศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.กะทุ่ม มาร่วมให้การสนับสนุน และให้กำลังใจ ซึ่งการคัดเลือกครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช และพี่น้องประชาชนอำเภอมหาราช

(Visited 1 times, 1 visits today)