📅 30 มิถุนายน 2563
 09.30 น.
😊นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ได้ประชุมติดตาม นิเทศ โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 113 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ SessionCall 🖥💻📹 จังหวัดระยอง และชลบุรี ทั้งหมด 7 คน ดังนี้
🏝จังหวัดระยอง
1. นายสหศิลป์ อินทะชัย สพอ.บ้านค่าย
2. นายวรพงษ์ หอมหวล สพอ.เมืองระยอง
🏝จังหวัดชลบุรี
1. นางธนพร ด้วงมีเดช สพอ.พานทอง
2. นางสาวจิดาภา เตชะพลี สพอ.พนัสนิคม
3. นางสาววันทนา จิวเจริญกาล สพอ.บ่อทอง
4. นายจำรัตน์ ดอกพอง สพอ.บางละมุง
5. นางสาวกนิตฐา แดงแก้ว สพอ.ศรีราชา
📣โดยได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พัฒนากรใหม่
▪️การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ โอกาสของทำงานต่างพื้นที่
▪️การศึกษาหาความรู้จากคู่มือ/หนังสือ (กถาพัฒนา, บันทึกนักพัฒนา ปี พ.ศ. 2563) เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน วิธีการทำงาน นโยบาย กิจกรรม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ
▪️การค้นหาและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตน เช่น การลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ผู้นำชุมชน กิจกรรม/โครงการพัฒนาชุมชนที่ดำเนินการในพื้นที่
▪️การสังเกต เรียนรู้ และขอรับคำปรึกษาจากพัฒนาการอำเภอและพัฒนากรพี่เลี้ยง
❤️ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรมได้ให้กำลังใจพัฒนากรใหม่ ✌🏻ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ มองประโยชน์สุขของประชาชน/ชุมชนเป็นสำคัญ.

(Visited 1 times, 1 visits today)