💛"การประเมินโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน" 🌱🍆🌶🍅

📆 26 มิถุนายน 2563
 13.30 น.
😊 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดี ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม และคณะทำงานประเมินและเผยแพร่ผลกระทบโครงการฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลตามโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง 76 จังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)โดยมีประเด็น ดังนี้
🔘การจัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมินผลฯ (26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63)
✔️กลุ่มตัวอย่าง 2,854 คน (เพิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดให้ครบ 76 จังหวัด)
✔️วิธีสุ่มตัวอย่าง ให้สุ่มแบบง่าย (จับฉลาก)
✔️ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม ผ่านระบบ online ให้แล้วเสร็จ (ภายใน 3 กค 63)
🔘การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล (6-10 ก.ค. 63)
🔘การนำเสนอผลการประเมินตามโครงการฯ ต่อผู้บริหาร ( 15 ก.ค. 63)
🔘เอกสารประเมินผลฉบับสมบูรณ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค. 63)
📖 ในการนี้ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในระยะต่อไป
🥒🍅🥦🌱🥬🍅🥒🥦

(Visited 1 times, 1 visits today)